دعوت نامه ی همایش ملی سازمان هلال احمر جوانان

توکلت علی الله

بدین وسیله ازطرف سازمان هلال احمرجوانان شهرستان اراک ازرهجوی گرامی سرکارخانم ساجده انصاری که  مشغول به تلاش در دوره ی روانیاری سازمان مربوطه می باشد به منظور شرکت در۲همایش مذکور درتاریخ های۱۵و۱۴ آذرماه در سالن گردهمایی هلال احمر شهرزیارتی مشهد درجوار عنایت امام هشتم دعوت به عمل می آوریم.

لازم به ذکر است تمامی مسئولیت های ایابو ذهاب،سکونت درشهرمشهد،خوردوخوراک ضدعفونی و…که باتوجه به وضعیت زردمشهدمقدس درزمینه ی کرونا درنظر گرفته شده را با هزینه ۸۲۰.۰۰۰تومان عهده داراست.

جزئیات اردوی سفرعلمی.سیاحتی.زیارتی مذکور به شرح زیرمی باشد:

تاریخ اعزام:۱۳.۰۹.۱۳۹۹

تاریخ بازگشت.۱۶۰۹.۱۳۹۹

(این سفربه مدت ۳روزبه طول می انجامد)

سفرتوسط قطارهای سریع و سیر شرکت رجا که  فقط به اعزامیان هلال احمر سفررااختصاص داده اند ازمبدا تهران صورت می گیرد وسفرتاراه آهن تهران توسط وسیله های نقلیه دولتی هلال احمر صورت گرفته و کلیه وسائط نقلیه به مطمئن ترین شکل ضدعفونی شده اند.

رهجویان گرامی به مدت ۳روزو۲شب درهتل فردوس مشهد اقامت خواهند داشت.

هزینه ی سفر مربوطه که شامل ایابوذهاب،خوردوخوراک،اقامت درمشهدمقدس،هزینه ی ورودی همایش های نام برده:

الف)تاثیرسلامت روان برکرونا

ب)ارائه پایان نامه های رهجویان گرامی درحضور روانشناس های برجسته و مطرح کشوری

وعده های غذایی روزانه،بازدید علمی از بخش های تازه تاسیس هلال احمرمشهد مقدس و… عبارت است از۸.۲۰۰.۰۰۰ریال که نحوه ی پرداخت به انتخاب شماتا ساعت ۱۲شب ۱۲.۰۹.۱۳۹۹ مهلت دارد.

همچنین مامفتخر به زیارت حرم مطهرثامن الحجج وادای یک وعده نمازظهر درجوار بزرگوار خواهیم بودکه این سعادت به اهتمام مدیریت ساحت مقدس فقط دراختیار رهجویان و اعزامیان هلال احمر سراسر کشور قرارگرفته است.

نائب الزیاره شما هستیم!

*به منظور همکاری با بخش سبزسازمان جهانی بازیافت در طرح سبزکاهش استفاده از کاغذ وسهیم بودن درحفظ کره ی خاکی دعوت نامه به صورت الکترونیکی تهیه و تدارک دیده شده است*